Bc. Lucie Habánová

Diplomová práce

Formy podpory nestátních neziskových organizací se zaměřením na testament fundraising (případová studie organizace fungující v České republice a ve Francii)

Forms of Funding the Non-Governmental Non-Profit Organizations with a focus on the Testament Fundraising (Case Study of Organization Operating in the Czech Republic and in France)
Anotace:
Tato práce se zabývá testament fundraisingem neboli dárcovstvím ze závěti v České republice a ve Francii. Teoretická část přináší charakteristiku nestátních neziskových organizací, fundraisingu, testament fundraisingu a dárcovství ze závěti za obě studované země. Praktická část je zpracována formou kvalitativního výzkumu za použití dostupných výročních zpráv vybraných nestátních neziskových organizací …více
Abstract:
This thesis deals with testament fundraising in the Czech Republic and France. The theoretical part presents characteristics of non-governmental non-profit organizations, fundraising, testament of fundraising and inheritance law for both countries studied. The practical part is elaborated in the form of qualitative research using available annual reports of selected non-governmental non-profit organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jakub Pejcal
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta