Bc. Jana HRNČÍŘOVÁ

Diplomová práce

Analýza a návrh krajinných prvků včetně ekologické stability krajiny pro pozemkovou úpravu v k.ú. Ohníč

Analysis and proposal of scenic elements including ecological landscape stability for land adjustment in cadastral territory of Ohníč
Anotace:
Pozemkové úpravy mají nezastupitelnou roli při řešení prostorového a funkčního uspořádání pozemků v krajině a zároveň se stávají nástrojem pro realizaci ekostabilizačních, půdoochranných, ochranářských a vodohospodářských opatření. Tato práce byla zaměřena na analýzu krajinných prvků a navržení vhodných opatření pro ekologickou stabilitu v katastrálním území Ohníč. Průzkum v terénu byl zaměřen na stav …více
Abstract:
The land consolidation plays an irreplaceable role in process of solving the spatial and functional organization of land in the countryside, and at the same time becomes a tool for the implementation of eco-stability, as well as the soil conservation, the water management and the conservation measures. This Master Thesis was focused on the analysis of landscape elements and its goal is to propose suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRNČÍŘOVÁ, Jana. Analýza a návrh krajinných prvků včetně ekologické stability krajiny pro pozemkovou úpravu v k.ú. Ohníč. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí