Theses 

Rovné příležitosti mužů a žen v perspektivě sociálních pracovníků – Bc. Markéta Horáková Lazarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Markéta Horáková Lazarová

Bakalářská práce

Rovné příležitosti mužů a žen v perspektivě sociálních pracovníků

Equal opportunity for men and women in the perspective of social workers

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem rovných příležitostí mužů a žen v sociální práci s rodinou. Odpovídá na otázku: V jakých oblastech sociální práce s rodinou vnímají sociální pracovníci a pracovnice téma rovných příležitosti mužů a žen jako významné? Teoretická část pracuje s pojmy sociální práce, sociální práce s rodinou, životní situace a nerovnosti; všechny tyto oblasti jsou pak prostoupeny konceptem rovných příležitostí – obecně i konkrétně. Metodologická část popisuje použití kvalitativní výzkumné strategie. Ke sběru dat byla použita kombinace fenomenologického rozhovoru a rozhovoru s návodem. Dále je popsán způsob výběru vzorku, interpretace dat, etické otázky a limity výzkumu. Empirická část odpovídá na hlavní výzkumnou otázku. Z výsledků vyplývá, že sociální pracovnice zahrnuté do výzkumu vnímají důležitost rovných příležitostí především v oblasti placeného zaměstnání a v oblasti péče o děti.

Abstract: This thesis deals with the topic of equal opportunities of men and women in social work with family. It attempts to answer the question: “In which areas of social work with family do social workers perceive equal opportunities as an important issue?” The theoretical part of the thesis operates with concepts ‘social work’, ‘social work with family’, ‘life situation’, and ‘inequality’. The aspect of equal opportunities informs work with all of these concepts. The methodological part of the thesis describes the use of qualitative research strategy. The data was collected using a combination of the phenomenological interview and the interview with instructions. This part of the thesis also describes sample selection criteria, interpretation of data, ethical questions and research limitations. The empirical part of the thesis answers the main question. The findings show that social workers included in the research sample perceived the area of employment and the area of care for children as the most important areas where equal opportunities are a relevant issue.

Klíčová slova: rovné příležitosti, sociální práce, rodina, nerovnosti, gender, životní situace, equal opportunity, social work, family, inequality, life situation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz