Theses 

Hédonismus jako životní styl v podmínkách pozdní modernity – Ing. Michaela Chmelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Michaela Chmelová

Bakalářská práce

Hédonismus jako životní styl v podmínkách pozdní modernity

Hedonism as a Lifestyle in Terms of Late Modernity

Anotace: Bakalářská práce se zabývá charakteristikou pozdně moderní společnosti a snaží se odpovědět na otázku, jaká soudobá společnost vlastně je pomocí ilustrace konkrétních názorů sociologů jako je například Zygmunt Bauman, Ulrich Beck nebo Gilles Lipovetsky. Pozornost věnuji také hédonistickému životnímu stylu, který se stává v současnosti stále aktuálnějším. Definuji ho jak z historického hlediska, tak i z pohledu současné společnosti, vysvětlím základní pojmy a teorie životních způsobů, které s tímto pojmem souvisejí. Cílem této práce je podat ucelenější pohled na životní styl hédoniků a potvrdit domněnku, že sklony k hédonismu se budou silněji projevovat u mladší generace, k čemuž použiji data z vybraných třech výzkumů týkajících se společnosti ČR.

Abstract: This thesis deals with the characteristic of late modern society and trying to answer the question, what contemporary society actually is by using the illustration of specific views of sociologists such as Zygmunt Bauman, Ulrich Beck and Gilles Lipovetsky. Attention is also given to hedonism lifestyle which is becoming increasingly up-today. I will define it from a historical perspective and from the perspective of contemporary society. I will explain the basic concepts and theories of life ways which relate to this concept. The aim of this work is to give more complete picture of the hedonism lifestyle and confirm the assumption that tendencies to hedonism will manifest strongly the younger generation, which I will use data from the selected three studies relating to the Czech society.

Klíčová slova: Společnost, životní styl, hédonismus, pozdní modernita, hodnoty, hodnotové orientace, society, lifestyle, hedonism, late modernity, values, value orientations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:14, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz