Jakub Fabšík

Bachelor's thesis

Činnost správních orgánů obce Orlová se zaměřením na oblast dopravy v samostatné i přenesené působnosti

Activity of the Orlova Municipality Administrative Authorities Focusing on Transport in Self-governing and Delegated Powers
Anotácia:
Jméno studenta: Jakub Fabšík Nazev práce: Činnost správních orgánů obce Orlová se zaměřením na oblast dopravy v samostatné i přenesené působnosti Práce se zabývá problematikou správních orgánů obce Orlová. V rámci teoretického rozboru problematiky obce se zaměřuje na vymezení působnosti obce, rozdělení obce a samotné orgány obce. Dále řeší strukturu Městského úřadu Orlová. Konkrétní analýza je soustředěna …viac
Abstract:
Name of student: Jakub Fabšík Title of thesis: Activity of the Orlova Municipality Administrative Authorities Focusing on Transport in Self- governing and Delegated Powers The work deals with the administrative authorities of the city of Orlova. The theoretical analysis of the problems of the village is focused on defining the scope of the community, the division of the city and the city authorities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedúci: Milan Gryga
  • Oponent: Jiří Lovecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava