Theses 

Effects of Institutional Variables on Legislative Voting Behaviour: Qualitative Comparative Analysis of Eight Bicameral Legislatures – Mgr. Kamil Gregor

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kamil Gregor

Disertační práce

Effects of Institutional Variables on Legislative Voting Behaviour: Qualitative Comparative Analysis of Eight Bicameral Legislatures

Effects of Institutional Variables on Legislative Voting Behaviour: Qualitative Comparative Analysis of Eight Bicameral Legislatures

Anotace: Dizertační práce problematizuje konvenční a poměrně jednoduchá vysvětlení legislativního hlasovacího chování v dosavadní literatuře tím, že systematicky testuje sadu hypotéz týkajících se efektů tři institucionálních nezávisle proměnných – závislosti exekutivy na parlamentu, kontroly vedení strany nad možností znovuzvolení zákonodárce a kamerální symetrie – na dvě závislé proměnné popisující legislativní hlasovací chování – jednotu stranických klubů a prevalenci strategického legislativního hlasování. Aby byly kontrolovány efekty možných intervenujících proměnných, je použit kvazi-experimentální výzkumný design: Hodnoty závisle proměnných jsou dichotomizovány a je analyzováno osm národních bikamerálních parlamentů se všemi možnými kombinacemi těchto hodnot. V každém tomto parlamentu jsou měřeny rozdíly v hodnotách závisle proměnných mezi dolní a horní komorou. Tyto rozdíly jsou následně použity jako výstup v csQCA metodě, čímž jsou získány kombinace institucionálních podmínek, které jsou postačující a nezbytné pro výskyt měřených rozdílů. Tímto způsobem je zjištěno, že strategické hlasovací chování je podobně časté v obou komorách symetrických parlamentů a častější v dolních komorách asymetrických parlamentů. Jednota stranických klubů je zhruba stejná v obou komorách parlamentů, na nichž je závislá exekutiva. V parlamentech, na nichž je exekutiva nezávislá, je jednota stranických klubů zhruba stejná v obou komorách, pokud je daný parlament symetrický, a vyšší v dolní komoře, pokud je daný parlament asymetrický. Kontrola vedení strany nad možností znovuzvolení zákonodárce se nejeví být spojena ani s jedním aspektem hlasovacího legislativního chování.

Abstract: This thesis challenges conventional straightforward accounts of legislative voting behaviour found in existing literature by systematically testing a set of hypotheses regarding effects of three institutional independent variables – the dependency of the executive on the legislature, party leadership control over prospects of legislators’ re-election and cameral symmetry – on two dependent variables describing legislative voting behaviour – party group unity and prevalence of strategic legislative voting. In order to control for effects of possible intervening variables, a quasi-experimental design is employed: Values of the three independent variables are dichotomized and eight national bicameral legislatures with all possible combinations of these values are analysed. Differences in values of the dependent variables between the lower and the upper chamber in each legislature are measured. The differences are then used as the outcome in the csQCA method in order to estimate combinations of institutional conditions necessary and sufficient for the measured differences to occur. The thesis finds that in symmetrical legislatures, strategic legislative voting is similarly prevalent in both chambers while in asymmetrical legislatures, it is more prevalent in the lower chamber. Party group unity is about the same in both chambers of legislatures that the executive is independent from. In legislatures that the executive is dependent on, party group unity is about the same in both chambers if the legislature is symmetrical and it is higher in the lower chamber if the legislature is asymmetrical. Party leadership control over prospects of legislators’ re-election does not appear to be tied to either party group unity or prevalence of legislative voting behaviour.

Keywords: Legislativní hlasovací chování, jednota stranických klubů, strategické legislativní hlasování, bikameralismus, kvalitativní srovnávací analýza, vážená analýza hlavních komponent, institucionalismus, Legislative voting behaviour, party group unity, strategic legislative voting, bicameralism, qualitative comparative analysis, weighted principal component analysis, institutionalism

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
  • Oponent: doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D., RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz