Tomáš Szyroki

Diplomová práce

Předcházení vzniku nebezpečných odpadů formou péče o provozní kapaliny

Prevention of Hazardous Waste in the Form of Care for Fluids
Anotace:
V diplomové práci se zabývám možnostmi předcházení a následným snížením produkce nebezpečných odpadů z provozních kapalin ve strojírenské výrobě. Komplexní péčí o provozní kapaliny a použitím nejnovějších technologií lze předejít nejen znehodnocení provozní kapaliny, ale i chránit zaměstnance firmy před nepříznivými účinky poškozené či jinak znehodnocené kapaliny.
Abstract:
In the thesis I deal with options for prevention and the resulting reduction in production of hazardous waste from liquids in engineering production. Comprehensive care of the operating fluid and using the latest technology can prevented not only the depreciation of operating liquids, but also to protect the employees of the company from the adverse effects of damaged or otherwise rendered useless …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Miluše Hlavatá
  • Oponent: Zuzana Viestová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů