Ing. Eva Heroldová

Diplomová práce

Význam ukazatelů finanční analýzy a business intelligence pro řízení firmy

The importance of the financial analysis and business intelligence for company management
Anotace:
Diplomová práce na téma význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence pro firmu se podrobněji zabývá finanční analýzou, resp. analýzou a syntézou zdrojů finanční analýzy, kterými jsou ze značné části výkazy a výroční zprávy firmy. Autorka přistoupila k finanční analýze jako ke zdroji informací pro firmu, které jsou natolik významné, že se určitou měrou mohou podílet na naplňování základního …více
Anotace:
t přínosem nových myšlenek a upozornění na slabé stránky, se kterými je třeba pracovat. Význam finanční analýzy v celém procesu přípravy, shromažďování dat, analýzy, výpočtů, vyhodnocení a interpretace se jeví jako významná. Podmínkou však je pracovat s relevantními zdroji, aktuálními a skutečnými daty, správnými hodnoceními a s objektivní interpretací. Autorka verifikovala stanovenou hypotézu, že …více
Abstract:
This diploma work regarding the meaning of financial analysis and business intelligence indicators for companies examines in detail financial analysis as well as the analysis and synthesis of financial analysis resources, which to a significant extent are comprised of a company's annual reports and other reports. The author has approached financial analysis as a source of information for the company …více
Abstract:
tion, analysis, calculations, evaluation and interpretation appears meaningful. However, working with relevant sources, current and actual data, proper evaluations and objective interpretations is a condition.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Libor Klvaňa
  • Oponent: Ing. Miloš Sobek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze