Ing. Eva Heroldová

Master's thesis

Význam ukazatelů finanční analýzy a business intelligence pro řízení firmy

The importance of the financial analysis and business intelligence for company management
Abstract:
Diplomová práce na téma význam ukazatelů finanční analýzy a business inteligence pro firmu se podrobněji zabývá finanční analýzou, resp. analýzou a syntézou zdrojů finanční analýzy, kterými jsou ze značné části výkazy a výroční zprávy firmy. Autorka přistoupila k finanční analýze jako ke zdroji informací pro firmu, které jsou natolik významné, že se určitou měrou mohou podílet na naplňování základního …more
Abstract:
t přínosem nových myšlenek a upozornění na slabé stránky, se kterými je třeba pracovat. Význam finanční analýzy v celém procesu přípravy, shromažďování dat, analýzy, výpočtů, vyhodnocení a interpretace se jeví jako významná. Podmínkou však je pracovat s relevantními zdroji, aktuálními a skutečnými daty, správnými hodnoceními a s objektivní interpretací. Autorka verifikovala stanovenou hypotézu, že …more
Abstract:
This diploma work regarding the meaning of financial analysis and business intelligence indicators for companies examines in detail financial analysis as well as the analysis and synthesis of financial analysis resources, which to a significant extent are comprised of a company's annual reports and other reports. The author has approached financial analysis as a source of information for the company …more
Abstract:
tion, analysis, calculations, evaluation and interpretation appears meaningful. However, working with relevant sources, current and actual data, proper evaluations and objective interpretations is a condition.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2013
  • Supervisor: Ing. Libor Klvaňa
  • Reader: Ing. Miloš Sobek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze