Filip Lecián

Bakalářská práce

Využití tunelových ostění pro získávání geotermální energie

Utilization of Tunnel Lining to the Geothermal Energy Extraction
Anotace:
Využití základových prvků v kontaktu s horninovým prostředím, k získávání geotermální energie, je již dobře známo. V posledních letech bylo vyvinuto několik různých technologií pro odebírání, či ukládání tepla z horninového prostředí prostřednictvím tunelových ostění. Tato práce pojednává o základních principech nutných pro návrh geotermálního tepelného výměníku. Prezentuje výčet aplikací primárního …více
Abstract:
The use of foundations elements which are in contact with ground, for collecting of the geothermal energy, is a well known method. Recently, several technologies for extraction or injection of heat from/into ground via tunnel lining were designed. This thesis describes the basic principles, which are necessary for geothermal heat exchanger design. It presents an overview of application primary circuit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Eva Hrubešová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Geotechnika