Filip Lecián

Bachelor's thesis

Využití tunelových ostění pro získávání geotermální energie

Utilization of Tunnel Lining to the Geothermal Energy Extraction
Abstract:
Využití základových prvků v kontaktu s horninovým prostředím, k získávání geotermální energie, je již dobře známo. V posledních letech bylo vyvinuto několik různých technologií pro odebírání, či ukládání tepla z horninového prostředí prostřednictvím tunelových ostění. Tato práce pojednává o základních principech nutných pro návrh geotermálního tepelného výměníku. Prezentuje výčet aplikací primárního …more
Abstract:
The use of foundations elements which are in contact with ground, for collecting of the geothermal energy, is a well known method. Recently, several technologies for extraction or injection of heat from/into ground via tunnel lining were designed. This thesis describes the basic principles, which are necessary for geothermal heat exchanger design. It presents an overview of application primary circuit …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Eva Hrubešová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Bachelor programme / field:
Stavební inženýrství / Geotechnika