Irena Anna Pecharová

Bachelor's thesis

Vliv postupu těžby na infrastrukturu v případě postupu těžby za územně ekologické limity v severočeském hnědouhelném revíru

EFFECT OF EXTRACTION PROCEDURE ON INFRASTRUCTURE IF A MINING PROCESS FOR SPATIAL ECOLOGICAL LIMITS IN THE NORTH BOHEMIAN BROWN COAL DISTRICT
Abstract:
V předložené práci se zabývám vlivem postupu těžby na infrastrukturu za územně ekologické limity v Severočeském hnědouhelném revíru na lomu Československé armády na základě usnesení vlády č. 444/1991 Sb., o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi. V první části jsem se zaměřila na obce, které by ustoupily těžbě. Jedná se o obce Horní Jiřetín a …more
Abstract:
In this essay I have been dealing with the influence of the mining process with respect to spatial ecological limits. These limits are valid decision of Czech government from the year 1991 (Government Decree No.444/1991) and they are valid for North Bohemia brown coal area only. One of the coal mines is coal mine of Czechoslovak Army which has behind its limits two villages. They are named Černice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Miroslav Seidl
  • Reader: Emil Fröhlich

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava