Jaroslav Student

Diplomová práce

Návrh kategorizace prací pro pracoviště s výrobou pigmentů a barviv

Proposal for work categorization on the workplace with the pigments and dyes production
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem kategorizace práce pro pracovníky, kteří vyrábí barviva a pigmenty. Jsou zkoumána vybraná pracoviště výroby azobarviv a organických pigmentů. Pomocí zhodnocení rizikových faktorů a měření pracovního prostředí, byla navržena ideální kategorizace práce pro jednotlivé pracovní pozice.
Abstract:
This diploma thesis deals with the proposal of work categorization for the workers who produce dyes and pigments. Selected workplaces for production of azo dyes and organic pigments are being researched. Using the assessment of risk factors and the measurement of the work environment, an ideal work categorization for individual jobs was proposed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Hana Věžníková
  • Oponent: Michaela Skřížovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava