Theses 

Harmonizace legislativy pracovní migrace občanů ze třetích zemí do EU jako důsledek procesu spillover – Bc. Zuzana Politzerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia

Bc. Zuzana Politzerová

Diplomová práce

Harmonizace legislativy pracovní migrace občanů ze třetích zemí do EU jako důsledek procesu spillover

Harmonization of the EU legislation on labor migration of third country nationals as a result of the spillover process

Anotace: Cílem této práce je sledovat vývoj regulace pracovní migrace na úrovni EU optikou neofunkcionalistické teorie. Na základě toho si autorka v úvodu stanovuje výzkumnou otázku, jejíž pomocí zjišťuje, zda proces spillover přispívá k harmonizaci legislativy pracovní migrace občanů třetích zemí do EU. Úvodní kapitoly práce se zaměřují na základní předpoklady neofunkcionalistické teorie a princip přelévání integrační dynamiky v důsledku sektorové blízkosti. Rozlišeny jsou i jednotlivé druhy spilloveru, přičemž práce vychází z předpokladů kultivovaného spilloveru definovaného Tranholm-Mikkelsenem (1991), který je součástí revidovaného pojetí neofunkcionalismu a který reaguje na současnou podobu vytváření společných politik, protože ve svých předpokladech uvažuje také roli Komise, případně Evropského parlamentu. Samotný výzkum analyzuje nezávisle proměnné, které přispěly k harmonizaci legislativy pracovní migrace a její současné podobě, a to metodou process tracing.

Abstract: The aim of this thesis is to follow the development of the regulation of labor migration of third-country nationals into the EU from the perspective of neofunctionalist theory. On this basis, the author sets out a research question, of which purpose is to seek whether the spillover process contributes to the harmonization of legislation of labor migration. Initial chapters focus on basic assumptions of neofunctionalist theory and the spillover effect which is based on sectoral proximity. Different kinds of spillover are described, while the thesis is based on assumptions of a cultivated spillover defined Tranholm - Mikkelsen ( 1991), which is part of the revised concept of neofunkcionalism and responds to the current form of the creation of common policies, because it considers the role of the Commission or the European Parliament. The research is aimed to analyse the independent variables that contribute to the harmonization of legislation of labor migration and its current form. Therefore the chosen method is a process tracing.

Klíčová slova: neofunkcionalismus, spillover, pracovní migrace občanů třetích zemí, legální migrace, neofunctionalism, labor migration of third-country nationals

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 05:38, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz