Bc. Kateřina Jahodová

Bachelor's thesis

Optimalizace exprese 14-3-3 proteinů a charakterizace jejich termodynamických a strukturních vlastností

Optimization of 14-3-3 protein's expression and characterization of their thermodynamic and structural properties
Abstract:
Rodina 14-3-3 proteinů je skupina konzervovaných eukaryotických proteinů, které se významně podílejí na buněčných biologických procesech. Pro výzkumné účely jsou tyto proteiny exprimovány v bakteriálním kmenu E. coli. Tato bakalářská práce byla motivována nalezením optimálních podmínek exprese 14-3-3ζ proteinu s cílem získání co největšího výtěžku proteinu. Pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu …more
Abstract:
The 14-3-3 protein family is a group of conserved eukaryotic proteins that play a significant role in cellular biological processes. For research purposes, these proteins are expressed in bacterial E. coli strain. This bachelor thesis was motivated by finding optimal conditions of 14-3-3ζ protein expression in order, to obtain the highest possible yield of protein. Using circular dichroism spectroscopy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 7. 2020
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Adam Norek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta