Leona Gondeková

Master's thesis

Management rizik v oblasti BOZP vybraného průmyslového podniku

Risk management in OSH selected industrial company
Anotácia:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci v průmyslovém podniku a managementem rizik v této oblasti. Jako průmyslový podnik je zvolena slévárna střední velikosti. Ve své teoretické části se práce zabývá managementem rizik, obecnými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zkoumá legislativu. Hlavními cíli teoretické části jsou osvětlení principů managementu …viac
Abstract:
Abstract The thesis is focused on occupational safety and health protection at an industrial plant and risk management in this sphere. A middle sized foundry has been chosen as the object of exploration. General requirements for safety and health protection and wide valid legislation are the focus of theoretical part of thesis. To gain a general knowledge and sorting out wide legislation is the crucial …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedúci: Michal Vaněk
  • Oponent: Roman Kozel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava