Petra Kupková

Bakalářská práce

Ekologický dopad termicky aktivní haldy Heřmanice a možnosti její revitalizace

Environmental Impact of Thermally Active Mine Dump of Hermanice - Options for Revitalization
Anotace:
V bakalářské práci je popsán aktuální stav odvalu Heřmanice a nebezpečí spojené s jeho termickou aktivitou. Dále jsou zhodnoceny možnosti revitalizace včetně návrhu konkrétních variant sanace s ohledem na jejich finanční náročnost. V poslední části je provedeno zhodnocení navrhovaných řešení nejen z hlediska finančních možností, ale také s ohledem na náročnost a rizikovost jednotlivých variant.
Abstract:
The thesis describes the current status of the dump Heřmanice and hazards associated with its thermal activity. Further options are evaluated, including the revitalization of the draft specific remediation options with regard to their financial demands. The last part is an assessment of the proposed solution not only in therms of financial options, but also with regard to the complexity and riskiness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Jana Bartoňová
  • Oponent: Marian Jarošík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava