Jiří Koníček

Diplomová práce

Návrh zvýšení účinnosti kogeneračních jednotek zvýšením využití tepelné energie v lokalitě Rychvald

The Proposal to Increase the Efficiency of the Cogeneration Units by Increasing the Utilization of Heat Energy in the Locality of Rychvald
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možným využití disponibilního tepelného výkonu kogeneračních jednotek na lokalitě Rychvald, v podmínkách společnosti Green Gas DPB, a.s.. To by mělo za následek zefektivnění kombinované výroby elektrické a tepelné energie na této lokalitě. V této práci je popsán vznik důlního plynu a následné využití v kogeneračních jednotkách. Práce dále obsahuje popis současného stavu na …více
Abstract:
This thesis deals with the possible use of the available thermal power of cogeneration units on location Rychvald in company Green Gas DPB. This should result in more efficient combined production of electricity and thermal energy at this location. In this thesis is described creation and follow mine gas utilization in cogeneration units. The work also includes a description of the current situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Libor Pilch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava