Theses 

Názor studentů zdravotnických škol na zdravý životní styl – Bc. Petra Buchtová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Buchtová, DiS.

Bakalářská práce

Názor studentů zdravotnických škol na zdravý životní styl

The Opinion of Medical School Students on Healthy Lifestyle

Anotace: Bakalářská práce s názvem „Názor studentů zdravotnických škol na zdravý životní styl“ je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části nalezne čtenář informace, proč je zdraví a zdravý životní styl tak důležitý, obzvláště v dnešní hektické době a jaké jsou případné důsledky nezdravého životního stylu. Co to je výživová pyramida a jak s ní pracovat. Práce se také pozastavuje nad tím, jakou věkovou skupinu máme před sebou v podobě respondentů a co tito mladí lidé v tomto období prožívají. Praktická část zahrnuje analýzu šetření s využitím dotazníku, který zde byl použit jako jedna ze sociologických metod. Dotazník obsahuje uzavřené a polouzavřené otázky. Má zjistit znalost o zdravém životním stylu respondentů, ale také zda dávají přednost pohybu před sedavým způsobem života. Vlastní šetření vystihuje informace o názorech a zvycích adolescentů, studentů zdravotnických škol. Cíl práce spočívá v poznání, jaké názory a vědomosti o životním stylu mají studenti zdravotnické školy 3. ročníků, protože jsou informování o důsledcích nedodržování zdravého života o něco lépe než laická veřejnost. Dále je cílem zjistit, jaký je jejich postoj ke zdravému životnímu stylu všeobecně, poukázat na důležitost zdravého životního stylu, protože vede k dobrému a stabilnímu zdraví člověka. To by měli především žáci zdravotnických škol dobře ovládat, aby mohli šířit v rámci svého povolání osvětu mezi laiky.

Abstract: The Bachelor‘s thesis The Opinion of Medical School Students on Healthy Lifestyle is divided into two parts, theoretical and practical one. In the theoretical part, the reader can find information why the health and the healthy lifestyle are so important, especially in these hasty times, and what the effects of unhealthy lifestyle are. What the nutritional pyramid is and how one can work with it. The thesis is also interested in the age of the group of respondents and what these young people experience in this age. The practical part contains the analysis of a questionnaire investigation which was used as one of sociological methods. The questionnaire contains closed and half-closed questions. It should determine the knowledge of respondents about the healthy lifestyle, but also if they prefer movement prior the sedentary way of life. The investigation describes information about opinions and habits of adolescent students of medical school. The goal of the thesis is recognition of the opinions and knowledge of third year students of medical high school, because these students are better informed about effects of breaking rules of healthy lifestyle than general public. Next goal is to find the attitude of these students to the healthy lifestyle in general, then to show the importance of this healthy lifestyle, because this way of life leads to good and stable health. This should be well known to the students of medical high school in order to spread this enlightenment between the general public as a part of their profession.

Klíčová slova: životní styl, žák střední zdravotnické školy, rámcové a školní vzdělávací programy, Zdraví 21, výživová pyramida, škodlivé látky a rizikové faktory, lifestyle, student of medical high school, framework and school educational programme, Health 21, nutritional pyramid, harmful substances and risk factors

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Alena Šafrová
  • Oponent: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:43, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz