Dominik Niemiec

Bakalářská práce

Noční motýli (Lepidoptera) extenzivních ovocných sadů v hornické krajině Karvinska

Moths (Lepidoptera) of Extensive Orchards within Karviná Mining Landscape
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá nočními motýly v extenzivních ovocných sadech a jejich vazbou na kvetoucí rostliny. V teoretické části je představená obecná charakteristika motýlů se zaměřením na noční motýly. Dále je zde uvedena systematika nočních motýlů s rozdělením na čeledi a ochrana motýlů s rozdělením na kritický ohrožené, silně ohrožené a ohrožené druhy. V praktické části jsou popsány jednotlivé …více
Abstract:
This bachelor work deals with night butterflies in extensive orchards and their relationship to flowering plants. The theoretical part presents the general characteristics of butterflies, focusing on night butterflies. Further it introduces systematics of night butterflies in the family division and distribution of butterflies with the protection of critically endangered, endangered and threatened …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Barbara Stalmachová
  • Oponent: Jan Stalmach

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava