Kateřina Šebestová

Bakalářská práce

Analýza chování příslušníků virtuální komunity na YouTube

Behavioural Analysis of the Virtual Community Members on YouTube
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce byla analýza chování příslušníků virtuálních komunit na YouTube. Cílem výzkumu bylo analyzovat chování příslušníků těchto komunit, co se týče českých a zahraničních Entertainerů, tedy YouTuberů z oblasti zábavných videí a identifikovat faktory, které chování spotřebitelů ovlivňují. Sběr dat byl proveden metodou online dotazníkového šetření a nástrojem výzkumu byl dotazník …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis was behavioural analysis of the virtual community members on YouTube. The goal of the research was to analyze the behavior of members of these communities as regards Czech and foreign Entertainers, which are YouTubers from entertainment videos, and identify factors that influence consumer behavior. Data collection was conducted using the online questionnaire survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Pavlína Kozáková
  • Oponent: Vojtěch Spáčil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava