Theses 

Posudzovanie finančnej výkonnosti podniku – Martin Schwarz

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Martin Schwarz

Bakalářská práce

Posudzovanie finančnej výkonnosti podniku

Financial performance of the enterprise assessment

Abstract: SCHWARZ, Martin: Assessment of financial efficiency of the company. [Bachelor thesis]. Banking Institute – College of banking in Prague, foreign University Banská Bystrica. Department of finance and banking. Supervisor of the Bachelor thesis: Ing. Marián Smorada, PhD. Defense of Bachelor Thesis: 2015. Number of pages: 73 Business is nowadays significantly influenced by economic crisis, which results in an increased need of assessment of financial efficiency of the company. The assesment of financial efficiency of the company enable the managers to manage the company expertly and it also enable the investors to make the right decision about which investment is the safe one. In the first part of the bachelor's thesis is discussed the definition of efficiency of the company, there are mentioned variety of views from many authors what is the financial efficiency of the company. It describes various methods of measurement of efficiency of the company. One of the main parts of assessment of financial soundness is financial analysis, which can be used for identification the key factors affecting the efficiency of the company. In the bachelor's thesis are also described many approaches to financial analysis. The next part discusses the indicators for the assessment of the efficiency and their classification. They are divided into traditional and modern indicators. From traditional indicators are discussed indicators of profitability, profit and cash flow. From modern indicators were described indicators of economic value added (EVA), indicators of market value added (MVA), indicators of cash flow return of investment (CFROI) and indicators of productivity. The practical part focus on application of the traditional and modern indicators on COOP Jednota Galanta. There are described calculating procedures of individual indicators and analyzed results, which have been achieved. In the practical part we also focus on modern indicators EVA and CRFOI. In the third part is implemented the synthesis of results of traditional and modern methods. There are also proposed measures, which can help the company to improve her financial management.

Abstract: SCHWARZ, Martin: Posudzovanie finančnej výkonnosti podniku. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: Ing. Marián Smorada, PhD. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 73 Podnikanie je v súčasnosti významnou mierou ovplyvnené hospodárskou krízou, ktorá má za následok zvýšenú potrebu hodnotenia výkonnosti podniku. Hodnotenie výkonnosti podniku umožňuje manažérom odborne riadiť podnik a investorom uskutočniť správne rozhodnutie o tom, ktorá investícia je bezpečná . Bakalárska práca sa v prvej časti zaoberá definíciou výkonnosti podniku, popisuje rôzne pohľady od domácich ako aj zahraničných autorov na to, čo je finančná výkonnosť podniku. Popisuje jednotlivé metódy merania výkonnosti podniku. Medzi neopomenuteľnú súčasť hodnotenia finančného zdravia daného podniku patrí finančná analýza, ktorú je možné využiť pre identifikáciu kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú výkonnosť podniku. V teoretickej časti sa bakalárska práca taktiež zameriava na použité prístupy k finančnej analýze. V ďalšej časti sú popisované ukazovatele hodnotenia výkonnosti podniku a ich členenie. Medzi základné členenie patrí členenie ukazovateľov na tzv. tradičné ukazovatele a moderné ukazovatele. Z tradičných ukazovateľov je pozornosť venovaná ukazovateľom rentability, zisku a cash flow. Z moderných ukazovateľov boli popísané ukazovateľ ekonomickej pridanej hodnoty EVA, ukazovateľ hodnoty pridanej trhom MVA , ukazovateľ celkovej návratnosti investície CFROI a ukazovatele produktivity. V praktickej časti sa práca zameriava na aplikáciu tradičných a moderných ukazovateľov v podmienkach COOP Jednoty Galanta. Sú popísané postupy výpočtu jednotlivých ukazovateľov a analyzované výsledky , ktoré boli v spoločnosti dosiahnuté. Významná časť praktickej časti sa venuje moderným ukazovateľom EVA a CFROI. V tretej časti je uskutočnená syntéza výsledkov tradičných aj moderných metód a navrhnuté opatrenia, ktoré môžu pomôcť spoločnosti zlepšiť jej hospodárenie.

Klíčová slova: Finančná analýza, výkonnosť podniku, moderné ukazovatele, tradičné ukazovatele, podnik, riadenie podniku, financial analysis, efficiency of the company, modern indicators, traditional indicators, company, company manegement

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Marián Smorada, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 01:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz