Petr Michálek

Diplomová práce

Obnovitelný zdroj energie pro obytnou budovu

Renewable energy source for residential building
Anotace:
V diplomové práci je probrána problematika obnovitelných zdrojů energie a jejich využití pro bytový objekt. Obnovitelné zdroje energie budou využity pouze k vytápění a přípravě teplé užitkové vody. V úvodních kapitolách jsou v širším pohledu teoreticky zpracované vhodné obnovitelné zdroje energie. V praktické části pak následuje výpočet tepelných ztrát zvoleného objektu a potřeby tepla pro jeho vytápění …více
Abstract:
In the thesis it is discussed the issue of renewable energy sources and their use for household object. Renewable energy sources will be used only for heating and preparing hot water. In the introductory chapters are in the broader perspective of the theoretically processed appropriate renewable energy sources. In the practical part followed by the calculation of the thermal losses of the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Petr Moldřík
  • Oponent: Jiří Gurecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava