Bc. Eliška Mračková

Diplomová práce

Závislost školní výkonové motivace na věku žáka střední školy

Dependence of the school achievement motivation on the age of a high school student
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení aktuálního stavu školní výkonové motivace jednotlivých žáků středoškolského věku podle norem a určení její závislosti na jejich věku. První kapitola seznamuje s obecnými poznatky k danému tématu. Další kapitoly jsou věnovany popisu výzkumu, výsledkům a jejich interpretaci
Abstract:
The Thesis is focused on evaluation the current status of school achievement motivation of individual pupils of secondary school age in accordance with standards and determination its dependence on their age. The first chapter introduces the general knowledge on the given topic. Other chapters are devoted to describing the research results and their interpretation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií