Renata Járková

Diplomová práce

Obec jako zřizovatel

Municipality as a Founder
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat současnou platnou právní legislativu týkající se obcí a dobrovolných svazků obcí včetně účetnictví a organizací jimi zřízených. U organizací zřízených obcí je uvedena právní legislativa, dále problematika hospodaření a majetku příspěvkové organizace. Největší důraz je kladen na příspěvkové organizace a organizační složky obce. Následuje zamyšlení se nad změnou právní …více
Abstract:
The object of the diploma thesis is to analyse the present applicable legal legislative concerning municipalities and voluntary associations of municipalities including accounting and organizations established by them. Organizations established by a village have legal legislative, issue of economy and possession of contributive organization. Great emphasis is placed on contributive organizations and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Lenka Vymětalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava