Ing. Dagmar Zalabáková

Master's thesis

Současná právní úprava civilněprávních exekucí podle zákona č. 120/2001 Sb. A její srovnání s úpravou výkonu rozhodnutí podle části šesté OSŘ

Contemporary legal regulations of civil law executions in conformity with law 120/2001 Sb., and its comparison with legal regulations duty adjudications according to law part six of OSR
Anotácia:
Tato diplomová práce zachycuje problematiku civilněprávních exekucí prováděných soudním exekutorem a její srovnání se soudním výkonem rozhodnutí. Podrobněji se věnuji exekucím podle exekučního řádu, neboť jsem zaměstnancem soudního exekutora. Práce je zaměřena na průběh celého exekučního řízení počínaje výčtem exekučních titulů, na jejichž základě mohou být exekuce či výkon rozhodnutí nařízeny, možnosti …viac
Abstract:
This work treats of broad issue of civil law executions practised by an executor and the comparison with forced award. In more detail I pay attention to the executions according to the execution rule because I work for an executor. This work is oriented on the process of the whole execution proceedings starting with the list of executory titles which can seave as the basic of execution or forced award …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedúci: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Bc. Patrik Frk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní