Marek Štefula

Diplomová práce

Registry jako základní komponenty interoperability v geoinformatice

Registers as Basic Components of Interoperability in Geoinformatics
Anotace:
Práca sa zaoberá problematikou zdieľania priestorových informácií a ich štruktúrou. Úvod práce je venovaný smernici INSPIRE a popisuje jej základné princípy. Následne sú vysvetlené požiadavky, ktoré by mali spĺňať registre pri ich využívaní, ale tiež popisuje model registra a jeho súčasti, systém INSPIRE registrov a príklady z krajín, kde sú už niektoré registre (nie len INSPIRE) implementované a spôsob …více
Abstract:
This Thesis deals with the sharing of spatial data and their structure. The introduction is devoted to INSPIRE Directive and describes its basic principles. Subsequently, it explains the requirements to be fulfilled by registers for its use, but also describes a model of register and its components, the INSPIRE registry and examples of countries where there has been already some registers (not just …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Jan Růžička
  • Oponent: Martin Tuchyňa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika

Práce na příbuzné téma