Jaroslav Červ

Diplomová práce

Zhodnocení ekonomické výhodnosti prediktivní údržby

Evaluation of Economical Profitability of Predictive Services
Anotace:
ANOTACE V mé diplomové práci chci řešit problematiku oprav, údržby a diagnostiky strojního zařízení a jejich ekonomických přínosů. Posuzování technických stavů strojů založených na zkušenostech a vizuálních vjemech je zastaralé a žádá si o přechod na systém podložený dlouhodobou kontrolou a monitoringem hlavních strojních součástí. Přínosem by měla být větší spolehlivost, nižší náklady na provoz a …více
Abstract:
Summary I focus my thesis on problems of machinery repairs, maintenance and diagnostics and economic benefits of such activities. Assessment of technical status of machinery based on experience and visual appearance is outdated, and it needs transition towards a system based upon permanent inspection and monitoring of the most critical machinery parts. Such an approach should bring higher reliability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: František Helebrant
  • Oponent: Ondrej Valent

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava