Theses 

Logopedická prevence a podnětnost prostředí – Bc. Ladislava Salabová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ladislava Salabová

Diplomová práce

Logopedická prevence a podnětnost prostředí

Speech Therapy Prevention and Stimulation of the Background

Anotace: Diplomová práce se zabývala vlivem logopedické prevence prováděné v mateřských školách na rozvoj řeči dětí přicházejících do předškolních zařízení z různých rodinných prostředí. Vycházela ze současných poznatků o výchovně vzdělávacích prostředcích, jež jsou aplikovány v mateřských školách a z požadavků, které jsou kladeny na úroveň komunikačních schopností dítěte při vstupu do základní školy. Hlavním cílem diplomové práce a výzkumného projektu bylo analyzovat vliv prostředí na řečové kompetence předškolních dětí. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala základní charakteristiky předškolního období, přičemž důraz byl kladem hlavně na oblast řeči a faktory, které ji mohou v různé míře a různými způsoby ovlivňovat. Empirická část zjišťovala za pomoci dotazníkové metody, rozhovoru a pozorování úroveň jazykových schopností mezi předškolními dětmi. Výzkumné šetření bylo doplněno poznatky předškolních pedagogů k dané problematice. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat, že výsledky šetření budou zveřejněny v mateřských školách a využity pro další práci v logopedické prevenci s dětmi ze znevýhodněného rodinného prostředí.

Abstract: The present thesis focuses on the impact of speech therapy prevention applied in kindergartens on the evolution of speech in children coming to nurseries from varying family environments. It is based on up-to-date knowledge of educative and schooling instruments applied in nurseries and on the requirements concerning the standard of children's communication skills when entering the primary school. The principal objective of the thesis and the research project was to analyze the impact of the environment on speech-related competencies in pre-school children. The thesis consists of two principal parts: The theoretical part, working out and presenting expert sources to describe and explain the fundamental characteristics of pre-school period, mainly emphasizing speech area and factors that may affect it in varying extent and in different manners. The empirical part applied questionnaire method, interview and observation to identify the level of language skills among pre-school children. The research survey was supplemented by practical experience ofpre-school pedagogues in the given area. With regards to the problem area in question, the major benefit might be considered the fact that the results of survey will be published in kindergartens and utilized for further work in speech therapy prevention in children with disadvantaged family background.

Klíčová slova: komunikace, logopedická prevence, mateřská škola, rodina, sociální znevýhodnění, školní zralost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27540 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Salabová, Ladislava. Logopedická prevence a podnětnost prostředí. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz