Martin MATAS

Bachelor's thesis

Rozpoznávání pojmenovaných entit pomocí neuronových sítí

Named Entity Recognition using Neural Networks
Abstract:
Rozpoznávání pojmenovaných entit je podúloha extrakce informací. Jejím cílem je rozpoznání slov ve větě se speciálním významem, např. osoby, organizace, místa atd. Rozpoznávání pojmenovaných entit se často využívá při automatickém odpovídání na otázky. Cílem této práce je prozkoumat metody používané pro rozpoznávání pojmenovaných entit, jednu z nich vybrat a společně s množinou příznaků zvolené řešení …more
Abstract:
Named Entity Recognition is a subtask of information extraction. Its goal is to recognize words with special meaning in a sentence, such as names of people, organizations, places, etc. Named Entity Recognition is often used to automatically answer questions. The aim of this work is to explore methods used for the Named Entity Recognition, to choose one of them and together with the set of features …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michal Konkol, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATAS, Martin. Rozpoznávání pojmenovaných entit pomocí neuronových sítí. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Computer Science and Engineering / Information Technologies