Markéta Bergerová

Diplomová práce

Zdaňování pohledávek a závazků fyzických a právnických osob

Taxation of Receivables and Liabilities of Natural Persons and Legal Entities
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku zdaňování pohledávek a závazků fyzických a právnických osob. Cílem práce je popsat daňové souvislosti pohledávek a závazků a analyzovat daňové mechanismy, které mohou fyzické či právnické osoby využít ke snížení daňové povinnosti u rizikových pohledávek k optimalizaci základu daně z příjmů. V teoretické části je charakterizována účetní a daňová problematika …více
Abstract:
The thesis is focused on taxation of receivables and liabilities of natural persons and legal entities. The aim of the thesis is to describe the tax consequences of receivables and liabilities and analyze tax mechanisms that can natural or legal persons used to reduce the tax liability of risk receivables to optimize the income tax base. The theoretical part of the thesis describes the accounting and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Jan Široký
  • Oponent: Radka Havlová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava