Kateřina Svobodová

Bakalářská práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na školním statku

Occupational safety and health on the school farm
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti práce. Seznamuje se základní legislativou, kterou je nutné dodržet a shrnuje základní poznatky v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stěžejní část práce je věnována bezpečnosti práce na školním statku, hodnocení rizik, výskytu, vyhledávání a jejich následné eliminaci a v neposlední řadě kontrole přidělování a správného používání osobních …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of occupational safety. It acquaints with basic legislation that must be observed and summarizes basic knowledge in the field of occupational health and safety. The main part of the thesis is devoted to work safety at the school farm, risk assessment, occurrence, search and their subsequent elimination and last but not least control of assignment and proper …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc.
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS