Theses 

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA DAT PŘI ČINNOSTI HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOČESKÉHO KRAJE – Bc. František REMIÁŠ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. František REMIÁŠ

Diplomová práce

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA DAT PŘI ČINNOSTI HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOČESKÉHO KRAJE

Data security of the fire department of the South Bohemian region

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na práci s daty a informacemi u Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a jejím cílem zjistit, zda je s daty a informacemi, se kterými se setkávají příslušníci a zaměstnanci Hasičského záchranného sboru při své práci, nakládáno v souladu platnou legislativou, a zda jsou tyto dostatečně zabezpečeny a chráněny proti zneužití a ztrátě. Na základě organizační struktury je kvalitativním výzkumem podrobně zmapováno zabezpečení a ochrana dat na jednotlivých odděleních a pracovištích. Z těchto informací jsou sestaveny rizikové oblasti pro různé druhy dat a zpracována mapa rizik pro tyto oblasti. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena konkrétní opatření ke zmírnění rizik pro některé oblasti práce s daty a informacemi. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy a definice slov data, informace a znalosti. V další části jsou zmapovány historické souvislosti s uchováváním dat a nakládání s daty v papírové a elektronické podobě včetně vývoje informačních systémů a technologií. Dále jsou popsána možná ohrožení těchto dat nejrůznějšími vlivy. Další kapitola je zaměřena na popis současného stavu práce s daty a popis technologií používaných k tomu u Hasičského záchranného sboru. Poté je rozpracována organizační struktura se zaměřením na práci s daty. V další části práce je vypracována mapa rizik pro jednotlivé oblasti a navrženo několik konkrétních řešení a opatření pro zmenšení největších výsledných rizik. Přínosem práce je realizace několika konkrétních řešení pro eliminaci a snížení hrozby rizik při práci s daty u HZS JčK, a návrh několika dalších opatření a postupů pro další zabezpečení a ochranu dat.

Abstract: The thesis is focused on work with the data and information for the Fire and Rescue Service of South Bohemia Region, and its goal is to determine whether the data and information faced by members and employees of Fire and Rescue Service in their work are treated in accordance with applicable legislation, and whether they are adequately secured and protected against misuse and loss. Based on the organizational structure of qualitative research are mapped in detail the security and protection of data on individual departments and workplaces. These information compile risk areas for different types of data and due to this is prepared the risk map for these areas. Due to the findings the specific measures are designed to mitigate the risks for certain fields of work with data and information. The first part explains the basic concepts and definitions of words data, information and knowledge. The next section discusses the historical context of the mapped datastorage and handling of data in paper and electronic form, including the development of information systemsand technologies. Further are described the possible threats by varius effects on these data. Another chapter focuseson describing the current state ofwork with data and description oftechnologies used to it at the Fire and Rescue Service. Afterwards is elaborated an organizational structure focused on work with data. In following part the risk map is prepared for each area and proposesseveral solutions and particular measures to reducethe greatest of the resultingrisks. The benefit of this work is the implementation of several specific solutions to eliminate and reduce the threat of risks when working with dataat Fire and Rescue Service of South Bohemia Region, and several otherproposal measures and stepsfor additional security and data protection.

Klíčová slova: data, informace, Hasičský záchranný sbor, záloha dat, ukládání dat, míra rizika, mapa rizik, dokumenty, bezpečnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

REMIÁŠ, František. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA DAT PŘI ČINNOSTI HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOČESKÉHO KRAJE. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz