Kristýna Hančarová

Bachelor's thesis

Detekce objektů v medicínských snímcích

Detection of Objects in Medical Images
Abstract:
Cílem práce je seznámit se s problematikou segmentace obrazu. Po teoretickém rozboru je tato problematika následně zpracována v softwarovém prostředí MATLAB (verze 2011a). Mezi hlavní části zpracování obrazu patří detekce hran, proto je práce zaměřena především na hranové operátory, a to využívající aproximaci derivace prvního řádu, druhého řádu a operátory aproximující obrazovou funkci. Práce se dále …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is image segmentation. The theoretical analysis is consequently followed by its processing in software environment MATLAB (version 2011a). One of the main parts of image processing is the edge detection and therefore this work focuses especially on edge detection operators, namely those using approximation of the derivative of the first order, second order and operators …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Jan Kubíček
  • Reader: Stanislav Hledík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava