Theses 

Společnost a metodologie přírodních věd u K. R. Poppera – Bc. Filip Rožnovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Filip Rožnovský

Bakalářská práce

Společnost a metodologie přírodních věd u K. R. Poppera

Society and methodology of natural sciences in the philosophy of K. R. Popper

Anotace: Ve své bakalářské práci jsem se zabýval K. R. Popperem. Zaměřil jsem se především na jeho práci v oblasti metodologie vědy, kde jsem se snažil ukázat jeho chápání vědy a v neposlední řadě také jeho nároky a požadavky na vědu. Dále se práce zabývá obrazem společnosti, která je v nemalé míře přímo ovlivňována vědeckými úspěchy a postupy. Popper vychází z modelu společnosti podle Platóna, Aristotela, Hegela a Marxe, kde poukazuje na jejich nebezpečnost vůči demokratické podobě společnosti a nabádá k aktivitě a k nastolení postupného sociálního inženýrství jako spásného modelu pro demokracii. Hlavní cíl této práce však odpovídá na otázku, zda je možná aplikace metodologie přírodních věd na vědy společenské.

Abstract: The concern of my bachelor diploma thesis is K. R. Popper. My attention was directed mainly at his work in the field of methodology of science where I tried to demonstrate not only his understanding of science, but also his requirements and demands towards it. The thesis further elaborates image of society which is being hugely influenced by success and progress in science. Popper acquires societal models by Plato, Aristotle, Hegel and Marx and points at the threat they represent to the democratic face of society. He challenges towards activity and enthronement of gradual social engineering as a saving model for democracy. The main subject of the thesis, however, answers the question whether it is possible to apply the methodology of natural sciences on social science.

Klíčová slova: K. R. Popper, problém indukce, demarkace, společnost, metodologie přírodních věd a věd společenských, verifikace, falzifikovatelnost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 19:02, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz