Bc. Michaela Kuchaříková

Bakalářská práce

Časový průběh péče o pacienta o pacienta na úseku nukleární medicíny

The time course of patient care the patient in nuclear medicine
Anotace:
Bakalářská práce nesoucí název Časový průběh péče o pacienta na úseku nukleární medicíny se zabývá zhodnocením průběhu péče o pacienty na Klinice radiologie a nukleární medicíny FN Brno. Teoretická část obsahuje obecný popis scintigrafie, ionizujícího záření a radiofarmak. Dále vysvětluje způsoby radiační ochrany a jednotlivé vyšetřovací metody. V praktické části jsou zpracovány a vyhodnoceny údaje …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled The time course of patient care in nuclear medicine deals with evaluation of the course of care for patients at the Clinic of Radiology and Nuclear Medicine of the Faculty Hospital Brno. The theoretical part contains a general description of scintigraphy, ionizing radiation, radiopharmaceuticals. It also explains the methods of radiation protection and individual examination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2019
  • Vedoucí: Hana Holíková
  • Oponent: MUDr. Igor Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta