Marek Binar

Bakalářská práce

Zhodnocení stavu vybavenosti hasiče osobními ochrannými prostředky

Assessment of the Condition of Firefighter Equipment with Personal Protective Equipment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá stářím, vybaveností a množstvím osobních ochranných prostředků u vybraných jednotek požární ochrany kategorie I (dále jen JPO I) v Olomouckém kraji okrese Olomouc. V úvodu bakalářské práce se zabývám popisem osobních ochranných prostředků. Dále v práci popisuji jednotlivé stanice v okrese Olomouc. Pro tuto práci jsem si vybral JPO I v Litovli, Olomouci, Šternberku a …více
Abstract:
This thesis deals with old age, amenities and quantity of personal protective equipment in selected units of fire protection category I (hereinafter I JPO) in the Olomouc Region district Olomouc. At the beginning of the thesis deals with the description of personal protective equipment. Further in the document describe the various stations in the district Olomouc. For this work I chose the JPO I Litovel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Ladislav Jánošík
  • Oponent: Libor Popp

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu