Kristýna Červená

Disertační práce

Ověření metody zpracování bioodpadu vermikompostováním.

Verification Method for Biological Waste Processing when Using Vermicomposting.
Anotace:
Disertační práce řeší problematiku zhodnocení biologicky rozložitelných odpadů formou vermikompostování. Práce je zaměřena na problematicky uplatnitelné odpady z průmyslové výroby, jako jsou odpadní substráty z žampionáren, digestát z bioplynových stanic, papírenské odpadní vlákno, čistírenské kaly a směsné bioodpady. V první části je charakterizován samotný proces vermikompostování, základní pojmy …více
Abstract:
The dissertation addresses the issue of evaluation of biodegradable waste through vermicomposting. The work is focused on the problematically applicable wastes from industrial processes such as waste substrates from mushroom beds, digestate from biogas plants, paper mill fibre waste, sewage sludge and mixed organic waste. In the first part the very process of vermicomposting is characterized as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Radmila Kučerová
  • Oponent: Emília Hroncová, Miroslav Strnad, Vojtech Dirner

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava