Theses 

Zákoník práce a zaměstnávání občanů v České republice – Michal Krásný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michal Krásný

Bakalářská práce

Zákoník práce a zaměstnávání občanů v České republice

The Labor Code and Employment of the Citizens in the Czech Republic

Anotace: Cílem práce je najít rozdíly mezi úpravou pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr a tyto rozdíly zhodnotit, co do výhod a nevýhod zaměstnavatele a zaměstnance. První část se zabývá teoretickou rovinou, kde jsou vysvětleny úpravy jednotlivých forem zaměstnávání, zaměřeny na jejich vznik, zánik a charakteristiku. Druhá část práce je nejdůležitější náplní, je zaměřena na výše zmíněné výhody a nevýhody pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr, jak z pohledu zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Tohoto bylo dosaženo metodou komparace, a to na základě teoretických podkladů. Je zde zahrnuta stručná úprava sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daně z příjmů, a to v souvislosti s tématem práce. Poslední část je praktická, obsahuje získaná statistická data z podniku, která se týkají toho, kolik osob je zaměstnaných v pracovním poměru a kolik na základě dohod. Vyzdvihnuto je pár nejčastějších případů z praxe, kdy zaměstnavatele páchají nekalé praktiky vůči svým zaměstnancům. Z práce bylo usouzeno, že pro zaměstnavatele jsou výhodnější dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a naopak pro zaměstnance pracovní poměr. Práce může sloužit k základní orientaci mezi právními formami zaměstnávání pro občany, kteří se nově zapojují do pracovního procesu, ale i pro občany, kteří v nich mají zmatek.

Abstract: The aim of the thesis is to find the differences between legal regulation of employment and contracts concluded for the work out of regular employment. Further to evaluate those differences as for advantages and disadvantages from the perspective of both employer and employee. The first part, theoretical one, deals with particular forms of employment, their start, termination and characteristic. The second part is the most important one focusing on advantages and disadvantages of employment and contract out of employment as for both employer and employee’s point of view. Those two views have been compared on the basis of theoretical aspects. It also involves social welfare, medical insurance and income taxes. Practical part contents gained statistic data from the company stating how many persons is employed for full-time job and how many only on the basis of the contract. Some examples from the practice are mentioned providing with the information when the employers violate a law against the employees. The final result from this thesis have been determined what kind of job is more advantageous for the employers and which one for the employee. For the employers it is contract concluded only as a agreement to do particular job for certain period of time and for the employees it is of course job based on regular contract for full-time job. This thesis can serve as the basic orientation among legal regulations dealing with employment for the citizens starting a job but also for those who do not understand this issue in full.

Klíčová slova: zákoník práce, pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, zaměstnavatel, zaměstnanec, výhoda, nevýhoda

Keywords: Labor Code, employment, contract on labor, contract on labor activity, employer, employee, advantage, disadvantage

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Pavel Godický
  • Oponent: Dušan Broulík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2017 08:49, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz