Ladislav Šindel

Diplomová práce

Optimalizace způsobů přepravy polotovarů mezi výrobními agregáty AMDS ČR s.r.o.

Optimization Methods of Transport Semi Finished Products Between Production Aggregates AMDS Czech, Ltd
Anotace:
Předmětem diplomové práce je posouzení a vyhodnocení nákladů na převozy polotovarů mezi výrobními agregáty dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic s.r.o. V teoretické části diplomové práce je popsána problematika logistiky a problematika dopravy. Úvodní kapitola praktické části je věnována seznámení se společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a dceřinou společnosti ArcelorMittal …více
Abstract:
The subject of my diploma work is to assess and evaluate the costs of transporting semiproducts between production units subsidiary company ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic Ltd. The theoretical part describes the problems of logistics and transportation issues. The introductory chapter is devoted to the practical introduction to ArcelorMittal Ostrava and a subsidiary company ArcelorMittal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Martin Lampa
  • Oponent: Milan Franc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu