Marek Kostka

Diplomová práce

Spracovanie gravitačných meraní pomocou analýzy časových radov

Processing of Gravimetric Measurements using Analysis of the Time Variations
Anotace:
Diplomová práca má za cieľ zistiť skokové chyby a ich systematický efekt prostredníctvom dlhodobej observácie relatívneho gravimetra na stanovisku v priestoroch laboratória Žilinskej univerzity. Namerané dáta boli analyzované pomocou rôznych metód časových radov pre elimináciu vplyvov skokových chýb. V závere diplomovej práce sú stanovené konečné výstupy analýzy. Z teoretického hľadiska sa záverečná …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is find jump errors and their systematic effect to influence the long-time observation of the relative gravimeter, that was situated at the University of Žilina. The measured data were analyzed using different of the time variations methods to eliminate cases of step errors. At the end of the diploma thesis are determined the final results of the analysis. From the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedoucí: Miroslav Novosad
  • Oponent: Jakub Chromčák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie