Jana Sikora

Bachelor's thesis

Splnění požadavků předpisů EU u dováženého technického zařízení

Compliance with the Requirements of EU Regulations of Imported Technical Equipment
Abstract:
Anotace: SIKORA, Jana, Ing. Splnění požadavků předpisů EU dovozcem u dováženého technického zařízení. Ostrava, 2018. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. Lenka Kissiková. Bakalářská práce se zabývá zjištěním, jak jsou dovozcem splněny požadavky, předpisů Evropské unie (dále jen „EU“), u technického zařízení, uvedeného na český trh a porovnáno plnění …more
Abstract:
Summary: SIKORA, Jana, Ing. Importers compliance issues with the requirements of the EU regulations regarding imported technical equipment. Ostrava, 2018. Bachelor thesis. University of Mining - Technical University of Ostrava. Supervisor Ing. Lenka Kissiková. The bachelor thesis describes the research in field of level of compliance with European Union ("EU") regulations of technical equipment imported …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: Lenka Kissiková
  • Reader: Jiří Vala

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava