Theses 

Druhová diverzita pavouků (Araneae) v chřadnoucích jasanových porostech v komplexu hospodářského nížinného lesa – Daniel Hečko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Arboristika / Arboristika

Daniel Hečko

Bakalářská práce

Druhová diverzita pavouků (Araneae) v chřadnoucích jasanových porostech v komplexu hospodářského nížinného lesa

Species diversity of spiders (Araneae) in leafy ash trees in the complex lowland forest

Anotace: Hlavním cílem této práce je vyhodnocení vlivu chřadnutí a odumírání jasanových porostů v komplexu hospodářského nížinného lesa na faunu epigeických pavouků. Konkrétně byly zkoumány porosty, které byly dle stupně napadení rozděleny na zdravé až mírně napadené, středně napadené a výrazně napadené až ve stádiu rozpadu. Sběr arachnofauny probíhal pomocí zemních pastí v období od dubna 2017 do října 2017 na území lužních lesů v okolí Pouzdřan, Pasohlávek, Ivaně a Vranovic v okrese Břeclav a Brno-venkov. Celkem bylo determinováno 120 druhů pavouků a 21 čeledí do kterých spadalo 5 809 jedinců. Nejpočetnějším druhem je Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802). V rámci všech tří zkoumaných stupňů napadení a zdravotního stavu porostů byla nejvyšší druhová bohatost a jednotlivé ochranářské indikátory (stupeň vzácnosti, ochranářská hodnota, početnost vzácných a ohrožených druhů pavouků) signifikantně nejvyšší ve středně napadených porostech, kde díky působení patogenní houby Hymenoscyphus fraxineus dochází k prosvětlování porostů a celkově vyšší heterogenitě a struktuře těchto porostů. Z výsledků je patrné, že to má výrazný pozitivní vliv na druhovou různorodost a početnost arachnofauny. Naopak porosty, které jsou silně napadené a začínají velmi silně zarůstat vegetací se prokázaly pro druhovou diverzitu a ochranářské indikátory pavouků jako velmi negativní. Z výsledků vyplívá, že je velice důležitá heterogenita porostů pro zachování vyšší diverzity pavouků. Domnívám se, že tyto výsledky jsou uplatnitelné i pro roztroušenou dřevinou vegetaci mimo lesní porosty, kde trendy v diverzitě zkoumaných organismů v různě napadených porostech či s výskytem na jednotlivých stromech mohou být velmi podobné.

Abstract: The main goal of this work is to evaluate the influence of decay and death of ash trees in forest stands around lowland woodlands on the epigeic spiders. Specifically, the stands were divided into low infection, moderate infection and strong infection at the stage of decay according to the degree of attack by Hymenoscyphus fraxineus. The collection of spiders was carried out using pitfall traps between April 2017 and October 2017 in the floodplain area around Pouzdřany, Pasohlávky, Ivanovice and Vranovice in the Břeclav and Brno-venkov districts. A total of 120 species of spiders and 21 families were identified, with 5,809 individuals. The most numerous species is Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802). The highest species diversity and individual conservation indicators (degree of rareness, conservation value, number of rare and endangered spider species) were among the three highest levels of infestation and health status of the stands, which were the highest in moderate infection stands where the pathogenic fungus Hymenoscyphus fraxineus of vegetation and overall higher heterogeneity and structure of these stands. The results show that this had a significant positive effect on the species diversity and abundance of spiders. On the contrary, stands, which are heavily attacked and begin to grow very strongly through vegetation, have proven to be very negative for species diversity and for conservation indicators of spiders. The results show that the heterogeneity of the stands is very important for preserving the higher spider diversity. It is possible that these results are also applicable to scattered tree vegetation outside forest stands, where the trends in the diversity of the organisms under investigation in differently infested ash stands or occurring on individual ash trees can be very similar.keywords: spiders, biodiversity, lowland forests, Hymenoscyphus fraxineus, arachnofauna, ash, southern Moravia

Klíčová slova: pavouci, biodiverzita, Hymenoscyphus fraxineus, arachnofauna, jasany, jižní Morava

Keywords: southern Moravia, biodiversity, spiders, lowland forests, Hymenoscyphus fraxineus, arachnofauna, ash

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/61175 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz