Vojtěch Resutík

Bakalářská práce

Bezpečnostní rizika v optických přístupových sítích

Security Risks in Optical Access Networks
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti optických přístupových sítí, konkrétně pasivní varianty optických sítí (PON). V první části práce jsou popsány vlastnosti technologií současné i budoucí generace sítí PON, včetně možností jejich zabezpečení. V druhé části jsou popsány bezpečnostní rizika systémů založených na metodě časového dělení TDM-PON, vlnového dělení WDM-PON a bezpečnostní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with security of optical access networks, specifically its passive optical networks variants (PON). The first part describes the characteristics of technologies, both current and future generations of the PON networks, including possibilities of their securing. The second part describes the security risks of systems based on the method of time division multiplexing TDM-PON …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Koudelka
  • Oponent: Petr Machník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika