Zuzana Miščiková

Bakalářská práce

Political Participation of Women in Rwanda and Post-conflict Rebuilding

Politická účast žen ve Rwandě a postkonfliktní obnova
Anotace:
Počet žen zastoupených ve rwandské politice se od genocidy v roce 1994 výrazně zvýšil, díky čemuž se Rwanda stala jednou z vedoucích zemí, co se týče zastoupení žen v parlamentu. Země tak upoutala pozornost jak mezinárodních médií, tak výzkumníků. Po genocidě byla zcela zničena sociální, kulturní a politická struktura země. Ženy v té době tvořily téměř 70% celkové populace a byly nuceny převzít role …více
Abstract:
The number of women represented in Rwandan politics has increased significantly since the 1994 genocide, making Rwanda one of the leading countries, in terms of women's representation in parliament. The country has thus earned the attention of both international media and researchers. After the genocide, the social, cultural and political structure of the country was destroyed. Women at that time accounted …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Prohlašuji, že jsem tuto práci:Politická účast žen ve Rwandě a postkonfliktní obnova vypracovala samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedenyv seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladus § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací.Jsem si vědoma, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon,a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití tétopráce jako školního díla podle § 60 odst. 1 Autorského zákona.Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou(subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenčnísmlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případnýpříspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše
I declare that the thesis entitled Political Participation of Women in Rwanda and Post-conflict Rebuilding was written and completed by me. I declare that all the sources and information used to complete the thesis are included in the list of references. I agree that the thesis could be made public in accordance with Article 47b of Act No. 111/1998 Coll., Higher Education Institutions and on Amendments and Supplements to Some Other Acts (the Higher Education Act), and in accordance with the current Directive on the publishing of the final thesis. I declare that the printed version of the thesis and electronic version of the thesis published in the application of the Final Thesis in the University Information System is identical. I am aware that my thesis is written in accordance with the Act. 121/2000 Coll., on Copyright and therefore Mendel University in Brno has the right to conclude license agreements on the utilization of the thesis as schoolwork in accordance with Article 60 (1) of the Copyright Act. Before concluding a license agreement on utilization of the work by another person, I will request a written statement from the university that the license agreement is not in contradiction to legitimate interests of the university, and I will also pay a prospective fee to cover the cost incurred in creating the work to the full amount of such costs.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia