Mgr. Ina Matiašková

Master's thesis

Výkonová motivácia vo vzťahu k vybraným osobnostným charakteristikám v pracovnom kontexte

Achievement Motivation in Relation to Selected Personality Characteristics in Work Context
Abstract:
The main aim of our diploma thesis was to identify and examine the relationship between achievement motivation and selected personality characteristics relevant in the work context. Our research has been based on the quite broad concept of achievement motivation presented by the major school of McClelland/Atkinson/Heckhausen. This approach was compared with specific personality characteristics, while …more
Abstract:
Cieľom našej diplomovej práce bolo zistenie a preskúmanie vzťahov medzi motiváciou k výkonu a vybranými osobnostnými charakteristikami relevantnými v pracovnom kontexte. V tomto bádaní sme vychádzali z konceptu motivácie k výkonu, ktorý sme chápali ako široko poňatý pohľad dominujúcej školy McCllelanda/Atkinsona/Heckhausena. Tento koncept sme porovnávali s konkrétnymi charakteristikami osobnosti, pričom …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta