Theses 

Výkonová motivácia vo vzťahu k vybraným osobnostným charakteristikám v pracovnom kontexte – Mgr. Ina Matiašková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic

Display description

Mgr. Ina Matiašková

Master's thesis

Výkonová motivácia vo vzťahu k vybraným osobnostným charakteristikám v pracovnom kontexte

Abstract: The main aim of our diploma thesis was to identify and examine the relationship between achievement motivation and selected personality characteristics relevant in the work context. Our research has been based on the quite broad concept of achievement motivation presented by the major school of McClelland/Atkinson/Heckhausen. This approach was compared with specific personality characteristics, while we understand personality as a practical construct – as the structure of all dispositions towards work behavior, that represents the trait approach to personality research. For this purpose, we used the questionnaire method - Bochum Personality Questionnaire - BIP (Hossiep, Paschen, 2003) and Motivation to Achieve Questionnaire - LMI (Schuler, Prochaska,2003). Our research has been, due to lack of previous similar researches, designed as an exploratory, in order to find and examine the relations between mentioned variables.

Abstract: Cieľom našej diplomovej práce bolo zistenie a preskúmanie vzťahov medzi motiváciou k výkonu a vybranými osobnostnými charakteristikami relevantnými v pracovnom kontexte. V tomto bádaní sme vychádzali z konceptu motivácie k výkonu, ktorý sme chápali ako široko poňatý pohľad dominujúcej školy McCllelanda/Atkinsona/Heckhausena. Tento koncept sme porovnávali s konkrétnymi charakteristikami osobnosti, pričom vychádzame z jej praktického poňatia, ako štruktúry všetkých dispozícií k pracovnému správaniu, ktoré reprezentuje rysový prístup k osobnosti. Na tento účel sme použili dotazníkové metódy – Bochumský osobnostný dotazník - BIP (Hossiep, Paschen, 2003) a Dotazník motivácie k výkonu – LMI (Schuler, Prochaska, 2003). Náš výskum bol vzhľadom k doposiaľ neuskutočnenému takémuto skúmaniu, formulovaný ako exploratívny, s cieľom nájsť a preskúmať súvislosti medzi uvedenými premennými.

Keywords: motivácia k výkonu, osobnosť, osobnostné charakteristiky, pracovné prostredie, pracovný výkon achievement motivation, personality, personality characteristics, work setting, work performance

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2010
  • Supervisor: PhDr.,Ph.D. Iva Burešová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 11. 12. 2017 08:54, Week 50 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz