Daniela Tylešová

Diplomová práce

Marketingový výzkum zaměřený na spokojenost zákazníků Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

Customer Satisfaction Survey Focused on the Service Provision by the Public Transport Joint-Stock Company, Dopravní podnik měst Most a Litvínov, a.s.
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout změny nebo opatření, které by vedly ke zlepšení spokojenosti zákazníků Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. Tyto změny či opatření budou navrženy na základě výsledků šetření, týkajících se zhodnocení spokojenosti zákazníků s poskytováním městské hromadné dopravy ve městech Most a Litvínov a s poskytováním osobní linkové dopravy v příměstských oblastech …více
Abstract:
The goal of this dissertation is to design changes or measures which would lead to improvement of customer satisfaction of Transport company of towns Most and Litvinov, a.s. These changes or measures would be design based on the results of investigations concerning the evaluation of customer satisfaction with the urban public transport providing in towns Most and Litvinov and with personal routes in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Renáta Brüschová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin