Theses 

Duševní hygiena v životě manažera – Bc. Zbyněk Šindler

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zbyněk Šindler

Bakalářská práce

Duševní hygiena v životě manažera

Mental Hygiene in the Manager Life

Anotace: Bakalářská práce se snaží blíže objasnit pojem a význam duševní hygieny. Jejím cílem je z pojmu udělat uchopitelnou aktivitu. Vede k prohloubení sebepoznání každého z nás. To posléze pomůže tomu, že duševní hygiena zvýší kvalitu jeho života a vědomě ji k tomu užívá. Práce přibližuje specifičnost manažerské práce a zvýšených nároků na manažera. Dále seznamuje s tím, jaké by měl mít manažer dovednosti, schopnosti a kompetence. V neposlední řadě je v ní vidět, jaké role manažer zastává při své práci. Tomu, kdo se chce rozvíjet a posouvat sám sebe může pro začátek posloužit jako vodítko při prvních krůčcích. Cílem je propojit teorii duševní hygieny s teorií manažerské práce a převést ji do praxe. Za tímto účelem je v praktické části uvedena případová studie.

Abstract: This thesis seeks to further clarify the concept and importance of mental hygiene. Its goal is to introduce the concept as a comprehensible activity. It leads to a deepened self-knowledge of each of us. Mental hygiene then can help to improve quality of life and consciously utilizes it to do so. This thesis deals with the specificity of managerial work and increased demands on managers. There are also introduced the type of skills, abilities and competencies a manager should have. Last but not least, there is an overview of what roles a manager takes in his or her everyday work. For those who want additional development it might serve as a guide for the first steps. The aim is to link the theory of mental hygiene with the theory of managerial work and bring it into practice. To serve this purpose there is a case study in the practical part.

Klíčová slova: duševní zdraví, manažer, osobnost manažera, role manažera, vedení pracovníků, komunikace, konflikty, time – management, životospráva, životní styl manažera, duševní hygiena, image manažera, motivace, Maslowova hierarchie potřeb, Herzbergova dvoufaktorová teorie, adaptace, psychická zátěž, frustrace, stres, eustres, distres, sebepoznání, sebepřijetí, sebevýchova, DAP test, pozitivní myšlení, emoce, Jacobsonova progresivní relaxace, Schulzův autogenní trénink, RAM, jóga, Couéismus mental health, manager, manager’s personality, manager’s role, leadership skills, communication, conflict, time management, diet, manager‘s lifestyle, mental hygiene, manager’s image, motivation, Maslow's hierarchy of needs, Herzberg‘s two-factor theory, adaptation, mental stress, frustration, stress, eustress, distress, self-knowledge, self-acceptance, self-education, the DAP test, positive thinking, emotions, Jacobson's progressive relaxation, Schulz‘s autogenic training, yoga, Couéismus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz