Michal Rajda

Bakalářská práce

Návrh a optimalizace bezpečnostních prvků výtahu

Desingn and Safety Equipment Optimalimalization of Elevator
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá bezpečnostními prvky osobního výtahu s elektrickým pohonem, s třecím kotoučem a návrhem vhodného pohonu. Úvod práce je věnován průzkumu stavu požadovaných bezpečnostních prvků a elektrických pohonů se zaměřením na osobní výtahy s elektrickým pohonem, s třecím kotoučem. Následuje seznámení s ochrannou prahovou deskou a jejími variantami. Dále se v práci zaměřujeme na …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the safety elements of a personal elevator with electric drive, a friction disc and a design of a suitable drive. The introduction of the thesis is devoted to the survey of the required safety elements and electric drives focusing on personal lifts with electric drive, with a friction disc. The next part is focused on familiarization with protective threshold plate and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Leopold Hrabovský
  • Oponent: Jiří Bobok

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava